Toegankelijkheidsverklaring

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op www.ccbe.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.
 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020. De toegankelijkheid van www.ccbe.be werd laatst gecontroleerd via een QuickScan, uitgevoerd door de beheerder van de website. De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 september 2020.
 

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333. We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.
 

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.
 

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog inspanningen leveren. Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Deze website wordt vernieuwd in de loopt van 2021. Bij deze vernieuwing werken we alle werkpunten weg. Voor de duidelijkheid sommen ze we hieronder nog even op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Tekstalternatieven aanlevereb voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Alternatieven aanleveren voor op tijd gebaseerde media.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Content crëeren die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Voor gebruikers gemakkelijker maken om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

 Alle functionaliteit beschikbaar maken vanaf een toetsenbord

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Gebruikers genoeg tijd geven om content te lezen en te gebruiken.

Richtlijn 2.3 Toevallen

Content ontwerpen op een manier waarvan bekend is dat die geen toevallen veroorzaakt

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Manieren leveren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Tekstcontent leesbaar en begrijpelijk maken.

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar maken.

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Gebruikers helpen om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Compatibiliteit maximaliseren met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën


Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • id moet uniek zijn

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • id's moeten uniek zijn

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • Het <html> element moet een lang attribuut hebben

  (vastgesteld op 164 pagina's)
 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben

  (vastgesteld op 125 pagina's)
 • <input> formulieronderdelen moeten een label hebben

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • Pagina moet één hoofdoriëntatiepunt (landmark) hebben

  (vastgesteld op 164 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een role, labelof title)

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • Binnen een <ul> of <ol> mag je enkel rechtsreeks <li> , <script> en <template> elementen gebruiken

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • <li> elementen mag je enkel in een <ul> of <ol> element gebruiken

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • De mogelijkheid om te zoomen en te schalen mag niet uitgeschakeld worden

  (vastgesteld op 151 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks

  (vastgesteld op 163 pagina's)
 • Koppen mogen niet leeg zijn

  (vastgesteld op 44 pagina's)
 • Frames moeten een title attribuut hebben

  (vastgesteld op 43 pagina's)
 • Er moet een manier zijn om herhaalde blokken op de pagina over te slaan

  (vastgesteld op 12 pagina's)
 • De pagina moet minstens een kop van het eerste niveau (h1) bevatten

  (vastgesteld op 13 pagina's)
 • Links moeten waarneembaar tekst hebben

  (vastgesteld op 39 pagina's)


Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op ccbe@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.
 

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.